POJĘCIA I DEFINICJE

 

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Ogół warunków, które muszą być spełnione, dotyczących w szczególności: stosowanych substancji dodatkowych i aromatów, poziomów substancji zanieczyszczających, pozostałości pestycydów, warunków napromieniania żywności, cech organoleptycznych, a także działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka.

 

ŻYWNOŚĆ (środek spożywczy)

Każda substancja lub produkt przetworzony, częściowo przetworzony lub nieprzetworzony przeznaczony do spożycia przez ludzi, w tym napoje, gumy do żucia, woda oraz składniki żywności celowo dodawane do żywności w procesie produkcji. Żywność nie obejmuje środków żywienia zwierząt, żywych zwierząt, jeśli nie są wprowadzane do obrotu jako żywność przeznaczona bezpośrednio dla konsumenta, roślin przed zbiorem, produktów leczniczych, kosmetyków, tytoniu i wyrobów tytoniowych, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz zanieczyszczeń.

 

SKŁADNIK POKARMOWY

Zawarty naturalnie w środku spożywczym, związek chemiczny, który może mieć charakter odżywczy lub nieodżywczy.

 

SUBSTANCJA DODATKOWA

Oznacza substancję, która nie jest zwyczajowo odrębnie spożywana jako żywność, niebędącą typowym składnikiem żywności, niezależnie od tego, czy posiada wartość odżywczą, czy nie, której celowe użycie technologiczne w procesie produkcji, przetwarzania, przygotowywania, pakowania, przewozu i przechowywania żywności spowoduje lub może spowodować, że substancja ta stanie się bezpośrednio lub pośrednio składnikiem środka spożywczego albo półproduktów będących jego komponentami.

 

ZANIECZYSZCZENIA

Substancje obce trafiające do środka spożywczego w sposób niezamierzony, wskutek niewłaściwego postępowania w toku jego produkcji lub obrotu, względnie jako następstwo skażenia środowiska. Zanieczyszczenia (nie wszystkie) są kontrolowane i ich zawartość jest regulowana odpowiednimi przepisami prawnymi. Do czynników chemicznych mogących skażać żywność zaliczamy zarówno substancje syntetyczne wytworzone przez człowieka, jak i trucizny pochodzenia naturalnego.

 

BIOTERRORYZM

Jest to bezprawne, nielegalne użycie czynników biologicznych wobec ludzi z zamiarem wymuszenia jakiegoś działania lub zastraszenia rządu i ludności cywilnej dla osiągnięcia celów osobistych, politycznych, społecznych i/lub religijnych.

 

BIOTERRORYZM ŻYWNOŚCIOWY

jest to celowe zanieczyszczenie lub groźba celowego zanieczyszczenia żywności przeznaczonej do konsumpcji przez człowieka czynnikami chemicznymi, biologicznymi lub radioaktywnymi w celu wywołania śmierci lub uszczerbku na zdrowiu i/lub zakłócenie stabilności społecznej, ekonomicznej lub politycznej państwa.